Sdílet na Facebooku

Štátne matriky a iné genealogické pramene v pobočkách štátnych archívov

Autor: Dr. Oľga Kvasnicová, riaditeľka topoľčianskej pobočky Štátneho archívu v Nitre
Prepísala: wera
Prednáška: Škola praktickej genealógie, Martin 20. – 21. Máj 2010

Štátne matriky

Systém štátnych matričných úradov
Od 1. 10. 1895 (zák. Čl.XXXIII/1894)
§1: Na hodnoverné overenie a dokazovanie
narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia
na základe tohto zákona slúžia štátne
matriky vedené poverenými úradmi.

Rodná matrika 1895

  * Ohlasovateľ:
priezvisko a meno,
postavenie,
bydlisko

* Otec:
meno a priezvisko
vierovyznanie
postavenie
bydlisko
miesto narodenia
vek

* Matka: ako otec

* Dieťa:
miesto a čas
narodenia, pohlavie
meno

Sobášna matrika 1895

  * Dátum zápisu

* Ženích:
vierovyznanie, postavenie, bydlisko
miesto a dátum narodenia
otec a matka: meno a priezvisko,
bydlisko a zamestnanie

* Nevesta:
rovnaké údaje ako ženích

* Svedkovia: meno, zamestnanie, bydlisko, vek

* Záznam o uzavretí manželstva
* Podpisy svedkov, manželov a matrikára

Úmrtná matrika 1895

  * Dátum zápisu

* Ohlasovateľ: meno,
zamestnanie, bydlisko

* Zomrelý:
priezvisko a meno
vierovyznanie, zamestnanie,
bydlisko, miesto narodenia
vek,
manžel, manželka: priezvisko
a meno
otec: priezvisko a meno,
zamestnanie, bydlisko
matka: priezvisko a meno
zamestnanie, bydlisko

* Úmrtie: miesto, dátum a čas,
Príčina

* Poznámky
* Podpisy

Dedičské spisy

* okresné súdy do roku 1951
* štátne notárstva 1952 - 1992

Zápis smrtného pádu
( neskôr prípadu)

  * Zomrelý:
meno a priezvisko, zamestnanie,
rodisko, bydlisko, domovská
príslušnosť

* Manžel, manželka:
meno, priezvisko a bydlisko

* Deti, prípadne iní pozostalí:
mená, priezviská, vek, zamestnanie,
bydlisko, rodinný pomer, zákonní
zástupcovia detí  Testament Zuzany
Paulusovej rod.
Bolemannovej z Dežeríc z
Roku 1852, osvedčený
Pečaťou obce, pečaťami
svedkov a podpisom ev.
a.v. farára Karola Reisa
z Podlužian

Pozostalostná zápisnica


*názov súdu
* meno a priezvisko zomrelého
* miesto a dátum úmrtia
* údaj o zanechaní ( nezanechaní) testamentu
* mená pozostalých prítomných pri spísaní zápisnice
* údaje o majetku
* mená a bydlisko dedičov ( niekedy aj vek)
* dohoda o deľbe majetku

Zápisnica o predbežnom vyšetrovaní
( po roku 1952)


* názov súdu, štátneho notárstva a MNV
* meno, priezvisko a rodné meno zomrelého
* dátum úmrtia
* rodinný stav
* údaje o majetku
* štátna príslušnosť
* zamestnanie
* údaje o majetkových pomeroch
* posledné bydlisko
* údaje o manželovi ( - ke)
* mená, priezviská, zamestnanie, vek a bydlisko
a) detí
b) rodičov
c) iných dedičov
* údaje o majetku, závete, prípadnom poručníctve a opatrovníctve

Verejná notárska listina

 

Pozemnoknižná agenda

 

Triedny výkaz 1904

  * školský rok
* Bydlisko
* Dátum narodenia
* Vierovyznanie
* Materinská reč
* Reč, ktorú žiak používa
* Začiatok a miesto školskej
dochádzky
* Očkovanie
* Otec - zákonný zástupca
* Meno, zamestnanie, bydlisko

Triedny výkaz 1957/58

  * Trieda, ročník, rok školskej
dochádzky

Žiak:
* meno, priezvisko, dátum
a miesto narodenia, národnosť,
štátna príslušnosť
miesto začiatku školskej dochádzky

Otec:
* Meno, priezvisko, povolanie,
bydlisko

Matka:
* Meno, priezvisko, povolanie
Bydlisko
* Agenda štátnych občianstiev vo fondoch okresných úradov a okresných národných výborov
* Pasová agenda - okresné úrady a ONV
* Evidencia osôb - obvodné notárske úrady

Evidencia domovskej príslušnosti

 

Obecné svedectvo

 

Žiadosť o pas

 

Pasový protokol 1923

 

Úmrtné oznámenie Miloša Križana

  učiteľa v. v.
z 31. mája 1945

Úmrtné oznámenie Vladimíra Jurkoviča

  vyslúžilého ev. a. v. farára
zo 14. apríla 1943
 
© copyright 2007-2024 M Software
generované za 12 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP